ارسال شده در تاریخ :

نشست
هیأت رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد و اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشجویان دانشگاه فردوسی
مشهد در شامگاه یکشنبه 15 مرداد ماه 1396 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد.


در
این نشست اعضای شورای صنفی دانشجویان ضمن اعلام آمدگی برای همکاری و مشارکت در
تحقق اهداف دانشگاه به بیان مسائل و مشکلات مربوط به دانشجویان پرداختند. از جمله
مباحث مطرح در این نشست مسائل مربوط به صدور گواهی های آموزشی ، تعیین وضعیت دانشکده
حقوق، روند ارزشیابی اساتید، کمک هزینه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد، پاداش ارائه
مقاله دانشجویان مقطع دکتری و اینترنت و
بررسی مسائل خوابگاه های دانشجویان، کار دانشجویی  دانشگاه بود.


پس
از آن هیات رئیسه دانشگاه ضمن پاسخگویی به سوالات دانشجویان، خواسته های آنان را
قابل بررسی دانسته و نسبت به حل آنان قول مساعد دادند.


همچنین در این نشست دکتر
کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با بیان سخنانی بر وحدت میان همه ارکان دانشگاه اعم از
دانشجویان، اعضاء هیات علمی و کارکنان تاکید نموده و اظهار داشت اعضاء دانشگاه
همگی عضو یک خانواده بوده و می بایست فضای همدلی و همکاری بین آنها جریان داشته باشد
.


800402

آخرین اخبار