ارسال شده در تاریخ :

ششمین نشست معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها،
پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری منطقه 9 کشور به‌منظور بررسی و ارائه گزارش برنامه
راهبردی و مأموریت گرایی دانشگاه‌ها در حوزه پژوهش و فناوری، گزارش کمیته اخلاق پژوهشی
دانشگاه و چالش‌های پیش روی دانشگاه‌های غیر سطح یک کشور در روز چهارشنبه اول آذرماه
1396 از ساعت 9 صبح در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل خواهد
شد
.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار