ارسال شده در تاریخ :

بنا به دعوت کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد ازاعضای کمیسیون برنامه ریزی علوم ریاضی وزارت عتف، نشست
مشترکی در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 18 اسفند ماه 95 در اتاق شورای دانشکده علوم ریاضی دانشگاه
فردوسی مشهد تشکیل شد.


در آغاز این جلسه دکتر سهیلی، رئیس دانشکده علوم ریاضی به
اعضای کمیسیون برنامه ریزی وزارت عتف خوش آمد گفت و سپس دکتر پارسیان، رئیس
کمیسیون برنامه ریزی علوم ریاضی وزارت عتف، سیاست های کلی وزارت در بازنگری رشته
ها، دروس و سر فصل های دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ریاضی را به
اطلاع حاضران رساند.


در ادامه دکتر مشایخی فرد، عضو کمیته برنامه ریزی دانشکده گزارشی
از فعالیت های انجام شده این کمیته را ارائه نمودند و به دنبال آن بحث و تبادل نظر
برای انجام بازنگری دوره کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها صورت گرفت و مقرر شد
دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شیراز بازنگری این رشته را انجام دهند و و نتیجه را
برای بررسی نهایی و تصویب در کمیسیون به وزارت ارسال کنند.


همچنین با توجه به اینکه کمیته تخصصی آنالیز گروه ریاضی
محضاین دانشکده مسؤولیت بازنگری دوره دکتری ریاضی محض، گرایش آنالیز را از طرف
وزارت عهده دار می باشد، جلسه کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی آنالیز دانشکده با
اعضای کمیسیون برنامه ریزی وزارت در بعدازظهر ادامه یافت و پس از بحث و تبادل نظر
در سرفصل دروس و تعیین جداول دروس اجباری و اختیاری، جلسه در ساعت 16:30 پایان
یافت.


گفتنی است دکتراحمد عرفانیان و دکترعبدالحمید رضایی از
اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی، عضو کمیسیون برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات
و فناوری می باشند.


600361


600362


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار