ارسال شده در تاریخ :

این نشست
صمیمانه با هدف انجام تحقیقات مشترک و همکاری، بین دانشکده علوم ریاضی ومرکز پژوهش
های شورای اسلامی شهر مشهد، با حضور دکتر هادی اعظمی رئیس این مرکزوهیات رییسه
و تعدادی از اعضای هیئت علمی این دانشکده، در محل سالن شورا برگزارشد.


به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، درطی این جلسه، ابتدا توانمندی های دانشکده علوم
ریاضی درحوزه مدیریت شهری ازسوی مسئولان این دانشکده معرفی شد.


در ادامه،
دکتر اعظمی  رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر، به نیازهای ضروری شهر
وموارد پژوهشی مرتبط اشاره کرد.سپس، راهکارهای ارتقاء همکاری وتعامل بیشتر فی
مابین، تبیین گردید.


براساس این
گزارش، در پایان این نشست، پیش نویس تفاهم نامه ای برای کلیات موارد همکاری های
تحقیقاتی، تهیه ومقررشد درجلسه بعدی پس ازاصلاحات به امضای طرفین برسد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار