ارسال شده در تاریخ :

مدیر
دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد به همراه کارشناس ارتباطات برون
سازمانی این مدیریت در روز چهارشنبه 22 شهریور ماه جاری ضمن حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با مدیر و سردبیران سرویس های خبری این خبرگزاری
دیدار کردند. هدف از این دیدار توسعه همکاری ها و برنامه ریزی جهت تسهیل تولید و
انتشار خبرهای علمی و غیرعلمی بود.


به
گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد از موضوعات اصلی در این نشست تاکید بر نقش
دانشگاه در تمامی موضوعات مطرح و بخش های خبری بود به گونه ای که صاحبنظران و
اندیشمندان دانشگاهی می بایست در تمامی پدیده ها رویدادهای اقتصادی، سیاسی،
اجتماعی و غیره ورود پیدا کرده و نظرات آنان برای عموم منعکس گردد. دکتر کیوانفر
مدیردفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اهمیت علم برای همه
تاکید کرد می بایست اساتید دانشگاه ها بر اهمیت این موضوع که عمل متعلق به همه
افراد جامعه می باشد و نه فقط مخصوص دانشگاهیان، واقف گردند و برای عمومی سازی آن
همکاری نمایند.


مروتی
مدیر روابط عمومی جهاد دانشگاهی و مدیر خبرگزاری ایسنا خراسان رضوی نیز با بیان
اینکه روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد بهترین روابط عمومی در میان مراکز علمی
استان به شمار می آید ضمن سپاس از همکاری های دانشگاه فردوسی مشهد با خبرگزاری
ایسنا خواهان توسعه هرچه بیشتر همکاری ها میان اساتید دانشگاه و بخش های مختلف
خبری آن خبرگزاری شد.


در این نشست راه کارهای تسهیل و تسریع همکاری در جهت تهیه و انتشار خبر از
منابع دانشگاهی برای عموم جامعه مورد بررسی قرار گرفت و ابراز امیدواری شد که با
برقراری رویه های جدید و با همکاری بیشتر اساتید دانشگاه نتایج خوبی حاصل گردد.


800590


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار