ارسال شده در تاریخ :

مسئولین دفتر شهید فهمیده وازرت دفاع در خراسان رضوی در روز شنبه 6 خرداد 96 با دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و معاون پژوهش و فناوری و
جمعی از مدیران دانشگاه دیدار کردند. در این نشست که به منظور مرور عملکرد و
همکاری های دوجانبه میان دانشگاه و وزارت دفاع انجام گرفت مهندس زارع مسئول دفتر
شهید فهمیده گزارشی از عملکرد این دفتر ارائه نمود.


وی همچنین مباحثی را در بخش های ظرفیت سنجی منطقه ،
سازماندهی و مدیریت دانش و همچنین فرصت سازی برای سازمان های دفاعی مطرح نمود. وی
طی گزارشی از اقدامات مشترک میان وزارت دفاع و وزارت علوم تحقیقات و فناوری نام
برد که از جمله این اقدامات در اختیار قرار دادن 600 نفر نیروی امریه به دانشگاه
ها، انتقال دانش به صنایع دفاع استان، توسعه و تقویت تعاملات و کارگروه عتف صنایع استان می باشند.


دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست ضمن
تقدیر از نوع نگاه و باور وزارت دفاع به توانمندی های علمی داخلی دانشگاه ها نقش
دفتر شهید فهمیده را در انتقال دانش از دانشگاه ها به بخش صنعت دفاعی و از صنعت
دفاعی به جامعه بسیار مهم قلمداد کرد.


در ادامه این نشست نیز به مباحثی پیرامون وقف علم و
فناوری پرداخته شد که در آن اهمیت ترویج و
فرهنگ سازی و تبلیغات اعم از تبلیغات محیطی و تبلیغات مجازی در بسترهای ارتباطی
ایجاد شده مورد تاکید قرار گرفت. دکتر کافی در این نشست به عنوان ترویج سنت حسنه
حمایت از وقف علم و فناوری در این امر خیرخواهانه مشارکت نمود.


در پایان این جلسه از زحمات دکتر مجتبی جودکی عضو هیات علمی
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نماینده دانشگاه در ارتباط و تعامل با
دفتر شهید فهمیده تقدیر به عمل آمد.


800107


800108


800110


800109


.


.



کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار