ارسال شده در تاریخ :

نشست
علمی با محوریت انواع نگارش در زبان فارسی با حضور دکتر محمد تقوی، عضو هیات علمی گروه
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد و
مدرسان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد (مرکز فردوسی
دانشگاه ) در روز دوشنبه 6 شهریور ماه 96 برگزار
شد.


دکتر تقوی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه در این نشست به معرفی انواع نگارش در زبان فارسی پرداخت و نگارش فارسی را از لحاظ زبان، قالب، طرز بیان، مخاطب
تقسیم بندی نمود و با ارائه مثالهایی آن را توضیح داد.


در ادامه
این نشست علمی جلسه مواردی که در نگارش فارسی آموزان مانع نزدیک شدن به زبان معیار
می شود مورد بحث قرار گرفت. کهنه گرایی و استفاده
از لغات متون ادبی یا سبک نگارش کهن، به کاربردن بیش از حد کلمات غیر فارسی، استفاده
از زبان غیر رسمی و محاوره در نوشتار از جمله این موارد هستند.


دکتر
تقوی بر رعایت صحیح رسم الخط فارسی در نوشته ها تاکید کرد و افزود:  بر هم زدن رابطه
بین زبان و خط باعث می شود تا ارتباط  ما با گذشته‌گان از بین برود.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار