ارسال شده در تاریخ :

نشست
صمیمی معاون محترم وزیر امور خارجه با دانشجویان بین المللی دانشگاه های استان خراسان
رضوی در ساعت 13 روز چهارشنبه 4 اسفند ماه
1395 در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


لازم
به ذکر است همزمان با این نشست دبیرخانه سومین
جشنواره فرهنگ ملل توسط جناب آقای دکتر عراقچی، هیات رئیسه دانشگاه و مسئولین استان در محل اداره دانشجویان بین المللی
افتتاح می گردد.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار