ارسال شده در تاریخ :

نشست شورای راهبردی حسابداری تعهدی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر باباخانی معاون اداری و مالی دانشگاه، دکتر لگزیان معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دکتر خادمی معاون سابق طرح و برنامه، آقای جهانبانی عضو شورای راهبردی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت، دکتر پویا مدیر منابع انسانی و تحول سازمانی، دکتر باقر پور مدیر مالی و کارشناسان مدیریت مالی و مرکز فاوا برگزار شد.

در این نشست که در روز چهارشنبه 4 بهمن‌ماه 1396 در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، دکتر باقر پور مدیر مالی دانشگاه به همراه کارشناسان مدیریت مالی و مرکز فاوا گزارشی از روند استقرار سیستم حسابداری تعهدی و مکانیزه نمودن فرایندهای مختلف مالی ارائه نمودند.

در ادامه اعضای شورای راهبردی حسابداری تعهدی دانشگاه ضمن تشکر بابت اقدامات انجام‌شده نظرات کارشناسی خود را ارائه و پیشنهاد‌هایی در خصوص اقدامات آتی شامل استقرار سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)، استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی و همچنین ارزیابی عملکرد مبتنی بر فرایند ارائه کردند.

811246

811247

811248

آخرین اخبار