ارسال شده در تاریخ :

نشست سالانه دبیران شورای رفاهی اعضای هیئت
علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 9 کشور در روز چهارشنبه 13 بهمن ماه 1395 در سالن شورای
سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد.


این نشست  با حضور دکتر باباخانی معاون اداری
و مالی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر میرباقری دبیرستاد رفاهی و دکتر رضائی مشاور ستاد رفاهی وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری و مسئولان ستاد رفاهی دانشگاه های منطقه 9 کشور در دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد.


در این نشست پس از خیر مقدم دکتر باباخانی معاون
اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر میرباقری دبیرستاد رفاهی وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری اظهار داشت: امیدواریم شورای رفاهی مناطق مختلف دانشگاهی مانند شورای آموزشی و
پژوهشی فعال باشد و افزود: پیشنهاد دادیم که در بودجه سال آینده 3 تا 4 درصد از بودجه
مربوط به شورای رفاهی دانشگاه ها باشد تا بتوانیم بیشتر در خدمت اعضای هیئت علمی
دانشگاه ها باشیم.


دبیرستاد رفاهی وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری
در ادامه افزود: بر اساس مذاکراتی که با بانکها داشتیم
تلاش شده تا کارت هایی تهیه کنیم از جمله کارت منزلت برای اساتید بازنشسته ، کارت
فرهیختگان برای اعضای هیئت علمی شاغل و تلاش داریم تفاهم نامه هایی نیز با وزارت
خانه های دیگر انجام دهیم تا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بتوانند از امکانات رفاهی
آن وزارت خانه ها نیز استفاده نمایند.


سپس دکتر رضائی مشاور دبیر ستاد رفاهی وزارت
علوم ، تحقیقات و فناوری ضمن ارائه گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص وضعیت
رفاهی از کلیه دبیران شورای رفاهی تقاضا نمود در مسائل رفاهی ابتدا در مناطق 9
گانه دانشگاه ها مطرح و سپس موارد تصویب شده رفاهی را در شورای رفاهی وزارت مطرح
نمایند.


لازم به ذکر است نشست سالانه دبیران شورای
رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 9 کشور در دو نوبت صبح
و عصر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


این خبر تکمیل خواهد شد


50098

آخرین اخبار