ارسال شده در تاریخ :

نشست مشترک هیأت نظارت و
ارزیابی واحدهای پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران واحدهای پژوهشی
دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر محسن شریفی، مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه
ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت همراه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


نشست مشترک هیأت نظارت و
ارزیابی واحدهای پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران واحدهای پژوهشی
دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه 29 دی
ماه 1395 در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی
مشهد با حضور دکتر محسن شریفی، مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت همراه، معاون و مدیران پژوهش و فناوری و
مدیران واحدهای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد..


در این جلسه ضمن بحث و
تبادل نظر پیرامون وضعیت واحدهای پژوهشی وزارت متبوع و تازه ترین مصوبات و
دستورالعمل های مرتبط، مدیران واحدهای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد گزارش عملکرد
واحدهای تحت مدیریت خود را ارائه نمودند.


هیأت مزبور به منظور بازدید
از واحدهای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و برخی از واحدهای پژوهشی استان و بررسی و
ارزیابی فعالیت ها و برنامه های آتی این واحدها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه میهمان
دانشگاه خواهند بود.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار