ارسال شده در تاریخ :

نشست
خبری کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زایی صبح روز سه
شنبه 12 اردیبهشت 1396 با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر مویدی
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی برگزار گردید.


در
این نشست دکتر کافی ضمن اشاره به مشهد 2017 و دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مرجع
علمی این رویداد بین المللی اظهار داشت
کارگاه مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زایی از جمله کارگاه هایی است که همه سال
توسط مرکز علم و فناوری کشورهای جنبش عدم تعهد در زمینه های علمی برگزار می گردد.
وی با توجه به جایگاه علمی ایران و دانشگاه فردوسی مشهد، همچنین ویژگیهای منطقه ای
خراسان به عنوان یک منطقه کم آب و خشک را از دلایل اصلی برگزاری این کارگاه در
مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد برشمرد.


وی
هدف از این کارگاه ها و نشست های بین المللی را تبادل تجربیات و تحقیقات موفق میان
کشورها خصوصا کشورهایی که از نظر اقلیمی وجوه مشترکی با ایران دارند بیان کرد و افزود
در این کارگاه از 22 کشور از کشورهای درحال توسعه شرکت می نمایند که 5 سخنران ویژه
به عنوان دانشمندان متخصص در حوزه خسکسالی و بیابان زایی به شمار می آیند. همچنین
نتایج این کارگاه به صورت قطع نامه و همچنین در قالب کتاب ارائه خواهد شد.


رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد درادامه افزود: مساله خشکسالی مساله بسیار مهمی است که می
تواند منشاء بسیاری از معضلات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی و بهداشتی باشد. وی
مهاجرت و حاشیه نیشینی در شهرها، بیکاری و اشتغال به مشاغل کاذب را ازجمله عواقب
بحران خشکسالی در منطقه خراسان دانست.


دکتر
کافی منظور از مدیریت خشکسالی را چگونگی زندگی کردن با پدیده خشکسالی دانست و گفت
آنچه به عنوان مدیریت خشکسالی مطرح می گردد مدیریت شرایط زندگی با آن است و هدف از
کنترل بیابان زایی جلوگیری از پیشروی بیابانها و کاهش خسارات ناشی از خشکسالی می
باشد.


دکتر
مویدی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی نیز
درباره این کارگاه اظهار داشت : همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در کنار هم می تواند نقطه قوتی برای حضور در عرصه های
علمی بین المللی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی باشد. وی با اشاره اهمیت مساله
خشکسالی در کشور ایران و خصوصا استان خراسان افزود: 37درصد اراضی دنیا را بیابان
تشکیل می دهد. این در حالی است که یک سوم اراضی ایران بیابان بوده و از نظر طبقه
بندی اقلیمی 35 درصد کشور اقلیم خشک به شمار می آید و همین امر یکی از دلایل
برگزاری این نشست در ایران و مشهد می باشد.


وی
وضعیت ذخایر آبی استان را بحرانی دانسته و گفت: فقط 5 شهرستان استان خراسان رضوی
از نظر اقلیمی نیمه خشک بوده و همچنین اظهار داشت 85 درصد از منابع آب استان از
آبهای زیرزمینی تامین می شود و این رقم در کل کشور 50 درصد و در دنیا 20 درصد می
باشد.


وی
درمورد کارگاه مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زایی گفت: این اولین بار است که با
تلاشهای دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ، مرکز علم و فناوری کشورهای جنبش عدم
تعهد یک کارگاه بین المللی در ایران و در مشهد برگزار می نماید.


لازم
به ذکر است این کارگاه از تاریخ 1 تا 3 خرداد ماه 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار خواهد شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار