ارسال شده در تاریخ :

دکتر احسان قبول، مدیر همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه در نشستی که به منظور بررسی شیوه‌های بین‌المللی سازی دانشکده علوم ریاضی با حمایت دانشگاه در ساعت 12:30 ظهر روز یکشنبه 20/8/97  در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد، حضور یافت.

در این نشست که دکتر علیرضا سهیلی، رئیس دانشکده علوم ریاضی و نمایندگانی از اعضای هیأت علمی دانشکده حضور داشتند،  شاخص های بین المللی سازی از منظر دانشگاه فردوسی مشهد و توانمندی های دانشکده علوم ریاضی در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه  مصوبات و راهبردهای دفتر همکاری ها پیرامون پیشبرد اهداف بین المللی سازی در دانشکده ها  را تبیین کرد و مقرر شد فعالیت های بین المللی سازی دانشکده علوم ریاضی اولویت بندی و با یک برنامه عملیاتی مشخص به دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ارائه و به مرحله اجرا گذاشته شود.

841309

آخرین اخبار