ارسال شده در تاریخ :

نشست
بررسی و تسهیل امور کنسولی دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مسئولان اداره دانشجویان
بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئولان اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان
رضوی در روز سه شنبه 14 دی ماه 95 در دانشگاه
برگزار شد.


به
گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد برای تسهیل در امور کنسولی دانشجویان بین المللی دانشگاه  نشستی با حضور عجمی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری
خراسان رضوی، احمدی معاون اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی، شبیری
سرپرست کنسولی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاههای خراسان رضوی و دکتر غنایی رئیس و کمالی معاون اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد در
اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


در این
نشست دکتر غنایی ضمن خوشامدگویی به حاضران، اقدامات صورت گرفته جهت تسهیل و رفاه امور دانشجویان
بین المللی علی الخصوص امور کنسولی توضیحاتی بیان کرد و تنگناها و مشکلات فرآیندهای
امور کنسولی دانشجویی بین المللی را ذکر نمود و اظهار امیدواری نمود حضور آقای عجمی
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در جلسات هماهنگی ارائه خدمات کنسولی بهتری را فراهم نماید.


عجمی
مدیرکل امور اتباع مهاجرین خارجی استانداری نیز از اقدامات صورت گرفته توسط دانشگاه
فردوسی مشهد تشکر نمود و به بیان توضیحات و اقداماتی که اداره کل اتباع مهاجرین خارجی
استانداری خراسان رضوی برای موارد کنسولی دانشجویان
اقدام نموده اشاره نمود .


در
این نشست مقرر شد ضمن تشکیل جلسات مستمذ برای رفع مشکل امور کنسولی دانشگاه ،تقاضاهای
دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری بیشتر و در
زمان کوتاه تری انجام شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار