ارسال شده در تاریخ :

به منظور همفکری پیرامون یافتن راه کارهایی برای گسترش همکاری و ارتباط
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد با
پارک علم و فناوری خراسان، نشستی با حضور رئیس و اعضای هیأت علمی این دانشکده و معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و
فناوری و کارشناسان این واحد روز یکشنبه 23 در سالن شورای دانشکده علوم ریاضی دانشگاه برگزار
شد.


در آغاز این نشست دکتر
علیرضا سهیلی، رئیس دانشکده علوم ریاضی به پیشینه برگزاری این جلسه که در پی شکل
گیری کمیته توسعه و تنوع منابع مالی دانشکده ایجاد شده است اشاره کرد.


رئیس دانشکده علوم ریاضی
یکی از موانع برقراری ارتباط مؤثر را عدم معرفی کافی از فعالیت های پارک علم
و فناوری بر شمرد و ابراز امیدواری کرد که با توجه به توانمندی های دانشکده علوم
ریاضی همکاری مؤثری بین دانشکده علوم ریاضی و پارک علم و فناوری شکل بگیرد.


دکتر رضا قنبری، معاون ایجاد توسعه واحدهای فناور پارک علم و
فناوری هم ضمن معرفی همکاران خود، بر ایجاد ارتباط بیشتر و شکل گیری مدل جدیدی برای
همکاری دانشکده علوم ریاضی و پارک تأکید کرد.


دکتر قنبری به دانشجویان
دکتری به عنوان سربازان خوبی برای معرفی و پیگیری این همکاری اشاره کرد و توانمندی
های پژوهشی، مشاوره ای، آموزشی را از زمینه های قابل توجه برای این همکاری بر شمرد.


در ادامه حاضران پیرامون
روش های برقراری راه های ارتباطی مؤثر به بحث و تبادل نظر پرداختند.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار