ارسال شده در تاریخ :

در راستای
تحقق اجرای برنامه «کار راهه دانشگاهی» اعضای هیئت‌علمی، نخستین کارگاه آموزشی ویژه
مشاوران کار راهه در دانشکده‌های دانشگاه فردوسی مشهد در ساعت 12 روز شنبه 27 آبان
ماه 1396 برگزار شد. در این کارگاه که با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر برنامه‌ریزی
و توسعه آموزش دانشگاه و نمایندگان دانشکده‌ها تشکیل شد «هدف‌ها و روش‌ها» و «رهنمودهای
اجرایی برای طراحی کار راهه» مطرح شد و یک نمونه از کار راهه طراحی و اجراشده در دانشکده
مهندسی توسط دکتر محمد منفرد، موردبررسی و تحلیل قرار گرفت.


مشاوران
کار راهه که از میان اعضای هیئت‌علمی منتخب هر دانشکده برگزیده‌شده‌اند در فرایند طراحی
و اجرای کار راهه به‌عنوان مشاور آگاه و متخصص در کنار عضو هیئت‌علمی قرار می‌گیرد.
کار راهه به همسو کردن «انگیزه‌ها، استعدادها، توانمندی‌ها و آرزوهای فردی» عضو هیئت‌علمی
با «مسئولیت‌ها و وظایف شغلی­» که دانشگاه از او انتظار دارد، کمک خواهد کرد. شایان‌ذکر
است، به‌منظور جهت‌دهی به فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی اعضای هیئت‌علمی،
تبدیل وضعیت استخدامی آن‌ها با نظر به دارا بودن کار راهه مصوب انجام خواهد شد.


800975


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار