ارسال شده در تاریخ :

اولین جشنواره
فرهنگی ورزشی دانشجویان شبکه جامع دانشگاه های خراسان رضوی با حضور بیش از ۷۰۰ ورزشکار در ۵
رشته ورزشی برادران و ۵ رشته خواهران از ۱۸ دانشگاه و موسسه آموزش عالی از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۸
آغاز شد
.


نتابج مسابقات
شنا آقایان از سری مسابقات اولین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان شبکه جامع دانشگاهها
و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی به شرح زیر می باشد:


.


کرال سینه آقایان:


علی محمدزاده از
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اول


محمدرضا خاوری
از دانشگاه فردوسی مشهد دوم


امیرعلی اعتباری
از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد سوم


کرال پشت آقایان:


هومان منصوری از
دانشگاه فردوسی مشهد اول


نوفل از دانشگاه
آزاد اسلامی مشهد دوم


رامین اشرف پور
از دانشگاه علوم پزشکی مشهد سوم


قورباغه آقایان:


ارسلان اعتباری
از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اول


شاهین ایزدیار
از دانشگاه فردوسی مشهد دوم


امیدرضا نوری از
موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری سوم


پروانه آقایان:


رضا یزدی از دانشگاه
جامع علمی کاربردی اول


مهردادبهرامی از
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دوم


امید نیک از دانشگاه
علوم پزشکی مشهد سوم


مختلط تیمی:


دانشگاه آزاد اسلامی
مشهد اول


دانشگاه فردوسی
مشهد دوم


دانشگاه علوم پزشکی
مشهد سوم


در مجموع تیمی
نیز دانشگاههای آزاد اسلامی مشهد- فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد به ترتیب عناوین اول
تا سوم را به خود اختصاص دادند
.


نتایج مسابقات
شنا خانمها از سری مسابقات اولین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان شبکه جامع دانشگاهها
و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی به شرح زیر می باشد:


۵۰ متر کرال سینه خانمها:


بهناز خجسته پور
از دانشگاه فردوسی مشهد اول


مهتاب خطیبی از
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دوم


افشان دیده بان
از دانشگاه پیام نور سوم


۵۰ متر کرال پشت خانمها:


آرام دخت محمدحسنی
از موسسه آموزش عالی بینالود اول


محدثه شهرکی نیا
از دانشگاه فردوسی مشهد دوم


نگار خراسانی از
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد سوم


۵۰ متر قورباغه خانمها:


مهتا احمدیان یزدی
از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اول


ملیکا احمدیان
یزدی از موسسه آموزش عالی بینالود دوم


نازگل آذر از دانشگاه
علوم پزشکی مشهد سوم


۵۰ متر پروانه خانمها:


فرانک بنی حسن
از دانشگاه امام رضا(ع) اول


ترگل بیات از دانشگاه
فردوسی مشهد دوم


زهرا سعیدی از
دانشگاه علوم پزشکی مشهد سوم


مختلط تیمی خانمها:


خراسانی- احمدیان-
مستعان و خطیبی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اول


شهرکی نیا- امیری-
بیات و خجسته پور از دانشگاه فردوسی مشهد دوم


بهمنی- فائزه خاتمی-
دیده بان و فاطمه خاتمی از دانشگاه پیام نور سوم


در مجموع تیمی:


دانشگاه آزاد اسلامی
مشهد مقام اول


دانشگاه فردوسی
مشهد مقام دوم


دانشگاه پیام نور
مقام سوم


با تشکر از آقای احمدیان که نتایج را در اختیار روابط عمومی دانشگاه قرار دادند
کانال اخبار دانشگاه
فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
آخرین اخبار