ارسال شده در تاریخ :

جلسه میزگرد شاهنامه روز یکشنبه، ۲۴ اردیبهشت
ماه ۱۳۹۶ در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.


در این جلسه که دکتر محمد جعفر یاحقی، مدیر قطب
علمی فردوسی و شاهنامه، دکتر علی رواقی، دکتر علی اشرف صادقی و دکتر ابوالفضل
خطیبی از فرهنگستان زبان فارسی، دکتر عبدالغفور آرزو از کشور افغانستان، دکتر نعمت
ییلدروم از کشور ترکیه و استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی حضور داشتند،
مسائلی درباره تکوین زبان فارسی، زبان فارسی و شاهنامه، گسترش فرهنگی و جغرافیایی زبان
فارسی و زبان فارسی و هویت مطرح شد
.


این جلسه با روند پرسش و پاسخ صورت گرفت و نکته
های تازه ای از سوی استادان زبان فارسی بررسی شد
.


این خبر تکمیل خواهد شد.


800005


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار