ارسال شده در تاریخ :

در
راستای خدمات بهتر مدیریت آموزشی دانشگاه
فردوسی مشهد به مراجعه کنندگان محترم ، مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به مکان
جدید خود واقع در ضلع شمالی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، جنب سازمان مرکزی
دانشگاه نقل مکان نموده و از روز شنبه 19
فروردین ماه 96 در این مکان جوابگوی مراجعه کنندگان محترم می باشد.


لازم
به ذکر است تلفن های مدیریت  آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تغییری نکرده است و
دانشجویان می توانند با همان شماره های سابق با کارکنان و مسئولان این مدیریت  تماس
بگیرند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار