ارسال شده در تاریخ :

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برای راهنمایی
داوطلبان آزمون سراسری در انتخاب رشته دانشگاهی، سخنرانی با عنوان " من برای
انتخاب خود دلایل بسیاری دارم" را در
سالن دکتر بزرگ
نیای این دانشکده برگزار کرد.


دکتر مجید میرزا وزیری، استاد گروه ریاضی محض و گروه مهندسی
کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد، در ساعت 10:30 روز شنبه 21 مرداد 96، طی نشستی با داوطلبان
آزمون سراسری گروه ریاضی، ضمن معرفی رشته های مهندسی کامپیوتر، ریاضیات و کاربردها،
آمار و کاربردها و علوم کامپیوتر، سرفصل این رشته ها را برای داوطلبان گروه ریاضی و فیزیک بیان نمود.


این برنامه به همت معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم
ریاضی و با هدف کمک به داوطلبان رشته ریاضی و فیزیک آزمون سراسری در انتخاب رشته و
همچنین معرفی توانمندی های دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار