ارسال شده در تاریخ :

کتاب
زراعت کم‌آب در ایران، راهبردها و کاربردها، توسط دکتر علیرضا کوچکی عضو پیوسته
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
و آقای دکتر محمد خواجه حسینی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و
تدوین شده و توسط جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.


در
همین رابطه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفتگویی با دو مؤلف کتاب زراعت کم‌آب در ایران انجام داده است که در
ذیل درج شده است:


دکتر
محمد خواجه حسینی عضو هیئت علمی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در این گفتگو بیان نمود : کتاب زراعت کم‌آب می‌تواند به عنوان دستورالعمل
کلی برای ادامه کشاورزی ایران در آینده مورداستفاده سیاست‌مداران و کشاورزان قرار
گیرد و هدف اصلی کتاب "زراعت کم آب
در ایران" را پرداختن به آب در بخش کشاورزی به صورت جامع و سیستماتیک دانست و
افزود: از سه سال گذشته یک تیم 21 نفره
برای گردآوری و نوشتن این کتاب تشکیل شد و با یک دستورالعمل مشخص تمامی موضوعات
مرتبط با آب در بخش کشاورزی، به صورت سیستماتیک در این کتاب موردبررسی قرار گرفته
است.


عضو
هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: این کتاب توسط انتشارات
جهاددانشگاهی خراسان رضوی در یک بازه زمانی محدود با کیفیت مطلوب به چاپ رسید و در
جشنواره کشاورزان نمونه ایران، 13 دی ماه گذشته، توسط وزیر جهادکشاورزی معرفی شد.


دکتر
علی‌رضا کوچکی، از دیگر نویسندگان کتاب "زراعت کم‌آب در ایران" نیز در
ادامه این گفت‌وگو، اصل اساسی این کتاب را فرهنگ‌سازی دانست و گفت: در این کتاب
سعی کرده‌ایم که فرهنگ صحیح مصرف آب در سطوح شرب و تولیدات کشاورزی را ارتقاء
بخشیم؛ ضمن اینکه ابعاد فنی در این زمینه نیز پرداخته‌ایم. 


وی
عنوان کرد: با توجه به اینکه در زمینه مدیریت آب با مشکلات زیادی روبرو هستیم و کم‌آبی
ابعاد مختلفی را در صنعت، کشاورزی، اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار داده است، ضروری
بوده که در مدیریت آب تجدیدنظر اساسی داشته باشیم که بخش مهم آن آموزش فرهنگ صحیح
مصرف آب به مردم و کشاورزان است که متاسفانه به این زمینه توجه چندانی نمی‌شود.


عضو
هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: با توجه به مشکلات کم‌آبی
کشور که بخش عمده آن در بخش کشاورزی است، ما سعی کرده‌ایم به جنبه‌های فنی و
کارآیی مصرف آب در کتاب زراعت کم‌آب بپردازیم.


کوچکی
تاکید کرد: در این کتاب به مشکلاتی از جمله تولید بسیار اندک محصول به ازای هر
واحد آب و مدیریت آب در مزرعه، تاکید شده است. 


وی
افزود: ما در این کتاب تاکید بسیاری بر مدیریت آب به صورت جامع از حوزه آبخیز تا
مزرعه، است و سعی شده از متخصصان، منابع علمی و تحقیقاتی کشور در این زمینه همراهی
گرفته شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار