ارسال شده در تاریخ :

کتاب
«اکولوژی میکروبی» تألیف پروفسور لاری بارتون و پروفسور دیانا نورثوپ، ترجمه دکتر بهار
شهنواز عضو هیئت علمی گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، در
بهار 1396 در 480 صفحه و با قطع وزیری توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر
شد.


مسائل
ذیل در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:


کتاب
حاضر با تمرکز بر باکتری‌ها و مثال‌های متعدد درباره سایر میکروارگانیسم‌ها، به بررسی
اکولوژی میکروبی می‌پردازد. از این‌رو مطالب ارائه شده در کتاب حاضر برای دانشجویان
کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های میکروبیولوژی، اکولوژی یا علوم وابسته به محیط
زیست، مناسب است. روش مؤلفان، معرفی مطالـــب پایه، ارائه دیدگاه نسبت به روش‌های مربوط
و بحث بر‌هم‌کنش‌های میکروارگانیسم‌ها است. کتاب حاضر به‌نحوی جامع به محیط‌هایی که
میکروارگانیسم‌ها در آن یافت می‌شوند، فعالیت جمعیت‌های میکروارگانیسمی و فرایندهای
آن‌ها که در رویدادهای محیطی و صنعتی بسیار مهم‌ هستند، پرداخته است. این کتاب شامل
فصل‌های مجزایی است که دربردارنده خلاصه، منابع مورد مطالعه و پرسش‌های بحث‌برانگیز
است که آن را برای تدریس مناسب می‌سازد. در
این فصل‌ها چشم‌اندازی درباره توسعه تاریخی و فعالیت‌های اخیر در زمینه اکولوژی میکروبی،
تنوع ارگانیسم‌ها و تفاوت بین آن‌ها، ویژگی‌های ساختاری، فیزیولوژیکی و متابولیکی میکروارگانیسم‌ها،
حضور میکروارگانیسم‌ها در زیستگاه‌های متنوع و روش‌های مطالعه آن‌ها، بر‌هم‌کنش‌های
میکروارگانیسم‌ها با یکدیگر و گیاهان و جانوران، ساختار جمعیت و تنوع گونه‌ها، نقش
میکروارگانیسم‌ها در چرخـــــــه‌های غذایی، فعالیـــــت‌های کانی‌سازی زیستی، هوازدگی
میکروبی، تجزیه پلیــــمرهای طبیعی، تولیــــــد انرژی زیستی، زیســـت‌پالایی و سمیت‌زدایی
محیط ارائه می شود.


تصویر کتاب در ابعاد بزرگتر


equlojy


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار