ارسال شده در تاریخ :

بدنبال تشکیل مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی
مشهد و انتخاب اعضای این مجمع، دکتر قریش الحسینی رئیس هیئت مدیره مجمع صنفی اعضای
هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در تکمیل این خبر
افزود: هیئت مدیره مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با دعوت از کلیه
اعضای هیئت علمی دانشگاه و تشکیل مجمع عمومی ، انتخابات دور دوم مجمع صنفی اعضای
هیئت علمی را برگزار نمود .


در ادامه دکتر قریش الحسینی اعضای هیأت مدیره و هیأت رئیسه مجمع صنفی
دانشگاه فردوسی مشهد را به شرح ذیل معرفی
نمود:


اعضای اصلی:


دکتر جواد قرش الحسینی از دانشکده علوم رئیس ، دکتر تقی
ابراهیمی سالاری از دانشکده علوم اداری و اقتصادی نائب رئیس ، دکتر جمشید رزم یار
از دانشکده دامپزشکی نایب رئیس ، دکتر محمد طبسی زاده از دانشکده کشاورزی دبیر، دکترحسین محمدزاده دانشکده علوم خزانه دار، دکتر خدیجه بوزرجمهری دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ، دکتر مهدی پورافشاری دانشکده مهندسی عضو و دکتر محمود شور دانشکده کشاورزی بعنوان بازرس تعیین
شدند.


اعضای علی البدل :


دکتر سیدمرتضی عظیم زاده دانشکده علوم ورزشی، دکتر سیدحسن
مرعشی دانشکده کشاورزی ، دکتر محمد تقوی دانشکده
ادبیات و علوم انسانی و دکتر محمد وحیدی نیا (بازرس) دانشکده علوم


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار