ارسال شده در تاریخ :

به دعوت معاونت پژوهشی دانشکده علوم ریاضی ، دکتر محمد رضا
مه پیکر
مشاور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی
مشهد
، روز چهارشنبه 3 آبان ماه 96 در این دانشکده حضور یافت و آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی و شرایط برخورداری از این آیین نامه را برای
اعضای هیات علمی دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد ارائه نمود.


در این کارگاه آموزشی که با توجه به اهمیت و نقش قابل توجه
اعضای هیأت علمی در پویایی و توسعه توان علمی دانشکده و دانشگاه برگزار شد، به
سوالات اعضای هیأت علمی در خصوص آئین نامه ارتقاء پاسخ داده شد.


در پایان این نشست از دکتر محمد رضا مه پیکر، عضو هیأت علمی
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برای همفکری در پیشبرد اهداف پژوهشی دانشکده
علوم ریاضی تقدیر شد.


800854


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار