ارسال شده در تاریخ :

درراستای اجرای پروژه ترویج
علوم ریاضی در جامعه، مسابقه جزیره گنج و آزمون تعیین سطح برای دانش آموزان دوره
ابتدایی و متوسطه اول در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد، در ادامه فعالیت های مجموعه «ریاضی برای همه» دانشکده علوم ریاضی،
مسابقه جزیره گنج برای دانش آموزان دوره ابتدایی و آزمون تعیین سطح برای دانش
آموزان دوره متوسطه اول در روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۵ در این دانشکده برگزار
گردید.


این مسابقه و آزمون، پیشنیازی
برای شرکت در دوره های یادگیری ریاضی از طریق معما و بازی و دوره های آمادگی
المپیاد و مسابقه شهر ریاضی است که این دوره ها در مرکز ریاضی برای همه دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.


براساس این گزارش علاوه بر شرکت کنندگان در این مسابقه ، فرزندان
اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشگاه از سایر دانشکده ها نیز در این برنامه حضور
داشتند و جمع خانوادگی و صمیمانه ای در دانشکده علوم ریاضی شکل گرفته بود.


گفتنی است که، مجموعه فعالیت
های «ریاضی برای همه» با همکاری اعضای هیئت علمی و دانشجویان ریاضی و مهندسی،
برنامه هایی نو و ویژه برای سنین مختلف دارد و هدف اصلی آن بهبود انگیزه و اقبال
جامعه و خانواده ها و به خصوص دانش آموزان و دانشجویان به علوم ریاضی و کاربردهای
آن به عنوان ابزاری برای داشتن یک تفکر سیستمی و ارائه بهتر و باعث بروز 
توانمندی آنان شود
.


60090


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار