ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد صادر شد، دکتر مرتضی کرمی دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه با حفظ
وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مسئول کمیته برنامه ریزی درسی
دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


در این حکم آمده است:


بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه، به
موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت مسئول کمیته
برنامه ریزی درسی دانشگاه ابقاء می شوید. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال
خواستارم.


دکتر مرتضی کرمی دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که چاپ بیش از 58 مقاله علمی در مجلات معتبر
علمی-پژوهشی
، شرکت و ارائه مقاله در بیش از 52 کنفرانس معتبر ملی داخلی و بین المللی، راهنمایی
بیش از 64 عنوان پایان نامه را در کارنامه پژوهشی خود دارد .


مسئول کمیته برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
در حال حاضر و مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه از سال 95 تاکنون نیز از سوابق اجرایی دکتر مرتضی کرمی می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار