ارسال شده در تاریخ :

در جلسه روز چهارشنبه 13 
اردیبهشت 96 در محل سالن شورای دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر کافی رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد، حجه الاسلام صالحی رئیس دفتر  نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه و همچنین جمعی از اساتید بسیجی دانشگاه، دکتر عبدالحمید رضائی
رکن آبادی  استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مسئول
جدید بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد معرفی گردید.


در ابتدای مراسم دکتر مجتبی
بذرافشان رئیس مجمع عالی بسیج  استان ضمن اشاره به تاریخچه تشکیل بسیج
اساتید دانشگاه فردوسی مشهد، رسالت های کانون بسیج استادان را مورد بازخوانی قرار
داد و برای مسئول جدید سازمان بسیج استادان دانشگاه آرزوی موفقیت نمود. در این
مراسم حجه الاسلام صالحی ضمن تشکر از فعالیت های خالصانه آقای دکتر بذرافشان به
عنوان یکی از بنیان گذاران کانون بسیج اساتید کشور، به بیان ویژگیها و توانمندی
های مدیریتی آقای دکتر رضائی رکن آبادی اشاره نمود.


در این جلسه دکتر کافی رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به بیاناتی از امام راحل (ره) اظهار داشت بسیج
کلمه طیبه ای است که با پشتوانه آن انقلاب شکل گرفته و استوار شده است. وی همچنین
ضمن تشکر از اقدامات آقای دکتر بذرافشان بر حمایت های متقابل دانشگاه و بسیج تاکید
نمودند.


در پایان این مراسم حکم انتصاب دکتر رضائی رکن آبادی از طرف دکتر سهراب صلاحی
رئیس بسیج اساتید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به وی تقدیم گردید.


700163


700165


700166


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار