ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد
بعنوان یک دانشگاه فراملی تلاش های بسیاری
در جهت گسترش همکاری های بین المللی داشته که عموما منجر به بازدید هیئت های خارجی از دانشگاه گردیده است.


حضور بیش از 1300 دانشجوی
خارجی در این دانشگاه حاکی از این همکاری می باشد.


با یک نگاه اجمالی به
آمار بازدیدکنندگان خارجی از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی
مشهد به خوبی می توان به رشد چشمگیر ارتباطات علمی و فرهنگی دانشگاه در سطح بین
المللی پی برد که مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه یکی از واحدهای مورد توجه اکثر
بازدیدکنندگان خارجی به منظور اطلاع از منابع و خدمات کتابخانه ای دانشگاه می
باشد.


مقایسه آمار
بازدیدکنندگان خارجی از این مرکز در سه سال اخیر نشان دهنده این مهم می باشد. آمار
بازدیدکنندگان خارجی از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی نشان می دهد اکثر بازدیدکنندگان
را مسئولین و روسای دانشگاهها، اعضای هیات علمی و دانشجویان تشکیل می دهد .


آمار بازدید کنندگان این
مرکز:


سال 1392 تعداد 79 نفر


سال 1393 تعداد 34 نفر


سال 1394 تعداد 118 نفر


سال 1395 تعداد 387 نفر
(تا تاریخ 20/11/95)


m.fumاین بازدید کنندگان اغلب از
کشورهای عربی از جمله عراق، سوریه، لبنان و سایر کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی از جمله کشورهای ژاپن، فرانسه،
ایتالیا ، کره ، تانزانیا ...... بودند .


60109


60108


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار