ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر علیرضا پویا ، دانشیار گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری
و اقتصادی را به مدت دو سال، به عنوان مدیر منابع انسانی و تحول سازمانی دانشگاه منصوب کرد.


در
این حکم آمده است:


بنا
به پیشنهاد معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه و با عنایت به مراتب
تعهد، تجربه و شایستگی های جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و
پژوهشی به مدت دو سال به عنوان
«مدیر
منابع انسانی و تحول سازمانی
» منصوب
می‌شوید. امید است در پیشبرد اهداف آن مدیریت بر اساس سند راهبردی دانشگاه موفق
باشید.


 دکتر
علیرضا پویا ، دانشیار گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی می باشد که نگارش و تالیف دو عنوان کتاب و ترجمه
3 عنوان کتاب ، نگارش و نشر بیش از 30 مقاله در مجلات داخلی و خارجی و ارائه بیش
از 35 عنوان مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی را در کارنامه خود دارد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار