ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد، در حکمی
دکتر جعفر شفیعی سردشت استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اداری
و اقتصاد را
به عنوان مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد
منصوب
کرد.


در
این حکم آمده است :


نظر به پیشنهاد معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه
و با عنایت به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی
های جناب عالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان
مدیر حقوقی دانشگاه منصوب می شوید. انتظار این است که در کنار وظایف جاری آن مدیریت، با مساعدت دانشکده حقوق و علوم سیاسی و تک تک همکاران
حقوقی با ارائه راه حل های حقوقی کلیه واحد های دانشگاه را در انجام وظایف خود کمک
نمایید.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار