ارسال شده در تاریخ :


دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر امیر ملک زاده را به سمت مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه  منصوب کرد.


در این حکم آمده است : 


بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری و با عنایت به تصویب ساختار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد در هیأت امنا و تغییر نام مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه به مدیریت توسعه و انتقال فناوری، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت “مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه” منصوب می شوید.


توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.


لازم به ذکر براساس نمودار سازمانی جدید دانشگاه فردوسی مشهد که در تاریخ 12 خرداد ماه 1395 به تصویب هیئت امنای دانشگاه فردوسی رسید و پس از تایید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در تاریخ 29  آذر ماه 95 توسط دکتر باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت به دانشگاه فردوسی مشهد ارسال گردید، مدیریت ارتباط علمی دانشگاه به مدیریت توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد تغییر نام داد.


آخرین اخبار