ارسال شده در تاریخ :

تیم تنیس روی میز کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی
مشهد متشکل از آقایان : دکتر مصطفی کریم زاده – محسن قانع – جواد جامی و مجید حسن
زاده در اولین دوره مسابقات قهرمانمی تنیس روی میز کارکنان و اساتید دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی منطقه 3 به مقام قهرمانی رسید


تیم دانشگاه شاهرود در این دوره از مسابقات مقام دوم را به
خود اختصاص داد و تیمهای دانشگاه حکیم سبزواری و دامغان مشترکا مقام سوم را بدست
آوردند.


در مسابقان انفرادی نیز آقایان دکتر مصطفی کریم زاده و محسن
قانع عناوین اول و دوم را به خود اختصاص دادند.


در مسابقات دوبل آقایان محسن قانع و جواد جامی مقام دوم و آقایان
دکتر مصطفی کریم زاده و مجید حسن زاده مقام سوم را بدست آوردند


مربی و سرپرست تیم بر عهده آقایان مجید امین زاده و علی اسدیان بود.


لازم به ذکر است این مسابقات به میزبانی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام برگزار شد


آخرین اخبار