ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع می رساند بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان دکتری ورودی 1394  به بعد، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲآزﻣـﻮن زﺑﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دانشجویانی که نمره قبولی زبان را در بدو ورود ارائه ننمایند، موظفند طی نیمسال اول تحصیلی درآزﻣﻮن زﺑﺎﻧﻲﻛﻪ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه برگزار ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻـﻮرت ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در آن، داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در راﺳﺘﺎی ﺟﺒـﺮان اﻳﻦ ﺿﻌﻒ، و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در دوره ی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی زﺑﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳد. لازم به ذکر است دانشجویانی که سطح ششم دوره های زبان را با موفقیت به اتمام برسانند از ارائه مدرک زبان انگلیسی برای دفاع پیشنهاده معاف خواهند شد.

شیوه برگزاری آزمون: تست، نگارش و مصاحبه شفاهی

زمان برگزاری آزمون تستی و نگارش: چهارشنبه  24 مهرماه

ساعت برگزاری: 14:30 الی 15:45

 مکان برگزاری: خیابان احمد آباد، نبش رضا 23، کالج دانشگاه فردوسی مشهد

مصاحبه شفاهی: بر اساس برنامه زمان بندی کالج دانشگاه می‌باشد و در روز آزمون اعلام خواهد شد.

 شیوه ثبت نام: از طریق سایت کالج دانشگاه (college.um.ac.ir) - 15 لغایت 21 مهرماه

مواد آزمون:

شنیداری (30 سوال)

دستور زبان (40 سوال)

واژگان و درک مطلب (30 سوال)

نگارش (انتخاب از بین دو موضوع ارائه شده و نگارش متن با حداقل 250 کلمه)

شروع دوره: شنبه 4 آبان 1398

معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

آخرین اخبار