ارسال شده در تاریخ :

برنامه
هایی که مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با شروع ترم تحصیلی مهر برای دانشجویان نو ورود دانشگاه تدارک می بیند به شرح زیر می باشد.


همراهی با ستاد استقبال از دانشجویان
ورودی جدید و قرار دادن جدید ترین اطلاعات مربوط به کتابخانه در سامانه ورودی های
جدید و سایت کتابخانه


مکاتبه و هماهنگی برای اختصاص وقت
برای شرکت در مراسم معارفه هایی که هر دانشکده برای دانشجویان ورودی آن دانشکده
برگزار می نماید


برگزاری تورهای آشنایی با کتابخانه و
آموزش جستجو، امانت، تمدید و رزرو کتاب و نیز آشنایی با مقررات استفاده از بخشهای
مختلف کتابخانه


برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف از
جمله آشنایی با سامانه پاد/ آشنایی با مهارتهای جستجو/ آشنایی با پایگاههای
استنادی
ISI و Scopus  / آشنایی با منابع و پایگاههای قابل
دسترس در دانشگاه فردوسی مشهد ...


برگزاری نمایشگاه کتاب


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار