ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع کلیه دانشگاهیان دانشگاه فردوسی
مشهد (اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان ) می رساند ، دانشگاه فردوسی مشهد در
روز شنبه 23 دی ماه 1396 تعطیل نمی باشد و بر اساس نظر مسئولان دانشگاه فردوسی
مشهد ، ساعت کار واحدهای اداری دانشگاه مانند روزهای عادی از ساعت 7 صبح و امتحانات
نیز بر اساس ساعت تعیین شده برگزار می شود.


روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار