ارسال شده در تاریخ :

به
همت دکتر حسین الهی استاد پیشکسوت گروه
تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، جایزه ای برای
دو پایان نامه برتر در حوزه تاریخ ایران باستان در نظر گرفته شده است.


براین
اساس دانشجویانی که در سال های 1393 تا 1395 از رساله های کارشناسی ارشد یا دکتری
خود در حوزه مطالعات تاریخ و فرهنگ ایران باستان دفاع نموده اند می توانند یک نسخه
از رساله خود به همراه فایل پی دی اف، صورت جلسه دفاعیه و مقاله یا مقالات احتمالی
مستخرج از پایان نامه را حداکثر تا پایان فروردین ماه 1396 جهت بررسی به دبیرخانه
هیأت امنای جایزه ارسال نمایند.


مراسم
معرفی آثار برگزیده در اردیبهشت ماه 1396 همزمان با هفته آموزش در دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار خواهد شد.


 آدرس
دبیرخانه: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم
انسانی، گروه تاریخ، کد پستی
9177948883


ایمیل:
history.dep@um.ac.ir


تلفن تماس: 38806777 -
051


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار