ارسال شده در تاریخ :

پیرو تشکیل کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی در مرکز بهداشت
استان با هدف توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی
و برگزاری کارگاه های آموزشی ، دکتر فروزان
پاسالار مدیر مرکز بهداشتی و درمانی دانشگاه فردوسی مشهد، به پیشنهاد دکتر کافی رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد و با حکم دکتر مصطفی مهرابی بهار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
به عنوان نماینده دانشگاه فردوسی مشهد در این کارگروه منصوب گردید.


گفتنی است خانم دکتر
فروزان پاسالار از سال 1385
مدیر
مرکز بهداشتی و درمانی دانشگاه فردوسی مشهد
می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار