ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس حکم جانشین رئیس ستاد مناسب سازی استان خراسان رضوی به عضویت این ستاد در آمد.


در
این حکم که از سوی محمد مقدوری جانشین رئیس ستاد مناسب سازی استان خراسان رضوی
صادر شده،  آمده است:


جناب
آقای دکتر کافی


ریاست
محترم دانشگاه فردوسی مشهد


با
سلام


در
اجرای تبصره یک ماده هشت آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حمایت از حقوق معلولان
موضوع مصوبه شماره 531860/14277 موزخ 9 خرداد 1384 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه
شماره 145515/47457 مورخ 3 آبان 1381 جناب عالی بعنوان عضو ستاد هماهنگی مناسب
سازی استان خراسان رضوی تعیین می شوید.


شایسته
است با هماهنگی دبیرخانه ستاد مناسب سازی استان نسبت به اجرای وظایف محوله در آیین
نامه ابلاغی و مصوبات این ستاد اقدام فرمایید.


محمد
مقدوری


معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری و


جانشین
رئیس ستاد مناسب سازی خراسان رضوی


m.ostan


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار