ارسال شده در تاریخ :

فرایند مرخصی روزانه اعضای
هیات علمی دانشگاه به صورت کامل الکترونیکی شد و در قالب سامانه‌های اداری و مالی
دانشگاه
فردوسی مشهد طراحی
و پیاده‌سازی گردید.


طراحی این سامانه با همکاری مدیریت
منابع انسانی و تحول سازمانی، معاونت اداری و مالی و مرکز فاوا دانشگاه فردوسی
مشهد انجام پذیرفته و پیاده‌ُسازی آن نیز
توسط مرکز فاوا انجام شده است.


لازم به ذکر است که از نیمه
خردادماه سال جاری با استقرار این فرایند، فرایند کاغذی قبلی حذف شده است.


امکانات این سیستم عبارت است
از:


درخواست انجام مرخصی از طریق
پورتال پویا


امکان تأیید مدیر و سرپرست


ارائه گزارش مرخصی‌های
استحقاقی


ارائه گزارش مرخصی‌های ذخیره
شده


اعضای محترم هیات علمی از
طریق پورتال پویا و منوی اداری می‌توانند به این فرایند دسترسی داشته باشند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار