ارسال شده در تاریخ :

پیشنهاد طرح مطالعاتی-اجرایی سازمانی تفصیلی
دانشگاه فردوسی مشهد توسط مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی دانشگاه تدوین گردید.


این طرح در تاریخ 20 فروردین ماه 1396 مورد تصویب هیئت رییسه دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت و مراحل اجرایی
آن آغاز شد .


در این طرح‏، واحدهای سازمانی در سطوح بعدی و
هم چنین ساختار دانشکده ها، پژوهشکده ها و سایر واحدها تعیین می گردد. علاوه بر
تعیین واحدهای سازمانی و مشاغل از طریق گروه بندی وظایف جاری و جدید، شرح ماموریت
واحدها، شرح وظایف مشاغل و تعداد متصدیان موردنیاز هر شغل تعیین خواهد شد.


طراحی سازمان تفصیلی به منظور هماهنگی با
تغییرات راهبردی لازم و پیش نیاز فعالیت هایی چون طراحی شرایط احراز مشاغل و سیستم
جذب، اصلاح نظام جبران خدمات کارکنان‏‏، بازطراحی نظام ارزیابی عملکرد و غیره می
باشد که این خود حاکی از ضرورت و اولویت این طرح می باشد.


لازم به ذکر است آخرین طرح سازمانی تفصیلی مصوب
دانشگاه فردوسی مشهد مربوط به سال 1370 می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار