ارسال شده در تاریخ :

برگزاری
کارگاه های آشنایی اعضای هیات علمی جدید
الاستخدام با قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی و کارگزینی با تاکید رییس دانشگاه و
هیات اجرایی جذب، توسط معاونت طرح و برنامه و با همکاری معاونت آموزشی و تحصیلات
تکمیلی دانشگاه ، در پنچ گروه تا پایان سال 1395 برنامه ریزی گردیده است
.


سومین
گروه این کارگاه روز پنجشنبه  6 آبان ماه 1395 ویژه اعضای هیات علمی استخدام
شده از اول دی ماه 1392 الی 29 اسفند ماه
1393 در دو نوبت صبح و عصر در دانشکده
 مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


کارگاه
نوبت صبح با ارائه دکتر مه پیکر در خصوص
تشریح مبانی آیین نامه ارتقاء شروع گردید. سپس دکتر فتوت هم  یک پرونده ارتقاء
را در حضور اعضای هیات علمی جدید به صورت عملیاتی بررسی نمود و دکتر آهنچیان مدیر برنامه
ریزی و توسعه آموزش دانشگاه با ارائه مطالبی در خصوص ساز و کارهای قوانین و مقررات
در آموزش عالی  به بحث پایان دادند.


این
کارگاه در نوبت عصر با ارائه آقایان ساقی و نداف درخصوص قوانین و مقررات مدیریت
کارگزینی و رفاه ادامه یافت. سپس همکاران حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
(خانم صاحبیان و آقای مسعود حکیمی) درخصوص قوانین و مقررات ارتقا، ترفیع، آموزانه
و رکود برای حاضران مطالبی را ارائه کردند و سپس مهندس محمدی در خصوص قوانین و
مقررات حوزه مدیریت پژوهشی توضیحاتی ارائه داد و پس از جمع بندی مطالب توسط دکتر
آهنچیان کارگاه نوبت عصر تمام شد
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار