ارسال شده در تاریخ :


سومین نشست شورای رفاهی اعضای هیئت  علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار خواهد شد.


در این نشست که در روز
چهارشنبه  13 بهمن ماه 1395 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری و
اعضای شورای رفاهی اعضای هیئت  علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور برگزار خواهد شد، علاوه بر ارائه گزارش اقدامات رفاهی انجام شده
توسط دانشگاه های مذکور انتخابات دبیر منطقه 9
شورای مذکور نیز انجام خواهد شد.


.



کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium






56

آخرین اخبار