ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد،
دکتر محمد عابدی ،
استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به
مدت دو سال دیگر در سمت
سرپرست مدیریت حقوقی دانشگاه فردوسی
مشهد ابقا شد.


در قسمتی از این حکم آمده
است:


نظر به پیشنهاد معاون محترم اداری و مالی
دانشگاه و با توجه به تجارب و شایستگی جناب‌عالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف
آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت سرپرست مدیریت حقوقی دانشگاه ابقاء می‌شوند.
امید است در سایه برنامه‌ریزی و تلاش شما شاهد ارتقاء فعالیت‌های آن حوزه باشیم.
موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال خواستارم.


سرپرست مدیریت حقوقی دانشگاه
در سالهای 93 تاکنون از سوابق اجرایی دکتر محمد عابدی می باشد

آخرین اخبار