ارسال شده در تاریخ :

سخنرانی عمومی دکتر قاسم صادقی بجستانی مدیر محترم گروه مهندسی پزشکی و مرکز تحقیقات فناوری‌های زیستی و سلامت دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) با موضوع: سایبرنتیک در محاسبات زیستی با حضور جمعی از دانشجویان، اعضا هیأت علمی و همچین هیأت رئیسه دانشکده علوم ریاضی روز شنبه 2 آذر ماه 1398 در سالن شورای دانشکده علوم ریاضی برگزار گردید.

ایشان در زمینه مفهموم سایبرنتیک در محاسبات زیستی سخنرانی خود را ارائه نمودند و همچنین برای تبیین این مفاهیم وموضوعات مانند: اطلاعات از دیدگاه ریاضی، مدل سازی ریاضی قطعیت در محاسبات زیستی، تفاوت روش های محاسبات زیستی و محاسبات دست ساخته بشری و مثال های کاربردی از نگرش سایبرنتیک در مهندسی پزشکی پرداختند.

98090502

98090503

آخرین اخبار