ارسال شده در تاریخ :ششمین
سخنرانی از مجموعه سخنرانی های تخصصی در دانشکده کشاورزی با عنوان پارادوکس
کشاورزی فاریاب و محدودیت منابع آب  با هدف ترویج و استقرار نظامهای کشاورزی
پایدار و استراتژیک، گسترش و معرفی فناوریها و علوم نوین و برتر در این عرصه در
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


در
این سخنرانی که توسط دکتر کامران داوری، استاد گروه آموزشی مهندسی آب دانشکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در روز دوشنبه 21 فروردین ماه 1396 از ساعت 12 در محل سالن ویدئو کنفرانس، ساختمان
تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی، انجام می شود ضمن ترویج و استقرار نظامهای
کشاورزی پایدار و استراتژیک، گسترش و معرفی فناوریها و علوم نوین و برتر در این
عرصه به معرفی توانمندیها و مهارتهای علمی
و دانش اساتید برجسته، با رویکرد و هدف گذاری کلان و راهبردی آن می پردازد.


پوستر در ابعاد بزرگتر


paradox


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار