ارسال شده در تاریخ :

نشست
علمی با عنوان " اهمیت اسناد تاریخی در تدوین تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد"
با سخنرانی دکتر سلمان ساکت، رئیس مرکز مفاخر و اسناد دانشگاه، روز سه شنبه، 12 بهمن
ساعت 12 الی 14 در اتاق شورای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی برگزار می شود.در این سخنرانی علمی که به همت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه برنامه ریزی شده است، دکتر ساکت درخصوص اهمیت تاریخ در پیشرفت و توسعه،
اهمیت آرشیوسازی اسناد، اهمیت تاریخ دانشگاه فردوسی و دیگر دانشگاهها در تدوین تاریخ
آموزش عالی، ضعف ها و نمونه های از دست رفته در مسیر آرشیوسازی اسناد دانشگاه و پرهیز
از موازی کاری بخشهای مختلف دانشگاه در آرشیوسازی سخن خواهد گفت.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار