ارسال شده در تاریخ :

سخنرانی علمی
دکتر محمد کافی استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان: درهم تنیدگی
شاخه های علمی و جدایی عالمان با تاکید بر رابطه فیزیولوژی با دیگر رشته های
کشاورزی روز دو شنبه 6 دی ماه 1395 ساعت 12 در محل سالن ویدئوکنفرانس
ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد.


از تمام
اساتید، دانشجویان و علاقمندان  دعوت می شود در صورت تمایل در این سخنرانی علمی شرکت
نمایند.

آخرین اخبار