ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد صال مصلحیان، استاد گروه ریاضی محض و معاون
پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه 17 آبان در سالن دکتر سعادت دانشکده
علوم در خصوص پدیده انتحال ( دستبرد علمی ) و تأثیر نامطلوب آن در پیشبرد دانش
برای دانشگاهیان سخن گفت.


دکتر صال مصلحیان با اشاره به این نکته که یک کتاب یا مقاله
یک بار نوشته، ولی بارها خوانده می شود و مورد ارجاع قرار می گیرد، به لزوم و اهمیت دقت در ارائه دستاوردهای
علمی اشاره کرد. وی با بیان اینکه جریان
اصلی علم در کشورهای توسعه یافته شکل می گیرد، یکی از آسیب های پژوهش در کشورهای
در حال توسعه را تحقیق پیرامون موضوعات ضعیف، کم ارزش و بدون فایده علمی و در
حاشیه علم روز برشمرد و پیشنهاد کرد پژوهشگران برای شروع کار علمی، موضوع خوبی را
برای تحقیق انتخاب کنند.


استاد دانشکده علوم ریاضی با تآکید بر این که هر کس در
مرحله اول خود باید داور کار خود باشد، صحیح بودن محتوا و روش رسیدن به نتایج، جدید
بودن، جالب بودن و مهم و کاربردی بودن را از ویژگی های ضروری یک مقاله علمی
برشمرد.


وی سهل انگاری
در درست نویسی و ترکیب جمله ها را از آفات رایج مقاله های نویسندگان ایرانی که
به زبان انگلیسی نوشته می شوند دانست و اظهار داشت وظیفه داور یافتن اشتباهات
انگلیسی متن نیست.


معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی اظهار داشت : اگر شخصی
مقاله یا کتابی را نشر و در آن از نوشته دیگران به شکل مستقیم یا غیر مستفیم
استفاده کند یا از اشاره به منابع نوشتار خود به شکل دقیق و صریح بپرهیزد، کوتاهی
کند یا وانمود کند این نوشتار حاصل تآملات شخصی اوست مرتکب انتحال شده است.


وی این دو موضوع را که پژوهشگر جوان نیاز به مراقبت و حمایت دارد و ارتقاء کیفی باید تدریجی صورت
گیرد را به عنوان بیانیه خود طرح کرد.


دکتر مصلحیان مواردی از مصادیق انتحال از جمله : کپی- درج (با
تغییر یا بدون تغییر)، بدون توضیح یا ارجاع دقیق، استفاده از اشکال و داده های
دیگران یاموسسات دیگر بدون اجازه، دروغ پردازی، استفاده از ایده دیگران بدون اعلام
آن و ترجمه آثار دیگران به نام خود را
برای حاضران برشمرد.


رئیس هسته فلسفه علم، انواع انتحال را با ارائه حدود بیست
نمونه با جزئیات برای حاضران تشریح کرد. از جمله مواردی که در این خصوص طرح شد
عبارت بودند از : عدم توافق همه نویسندگان از وجود مقاله و چاپ آن، دستبرد به شکل
ها یا تغییر داده ها، ارسال همزمان مقاله به دو مجله، چاپ یک مقاله در دو مجله،
چاپ جزئی یا تمام یک مقاله به نام خود، ترجمه مقاله دیگران به فارسی به عنوان
مقاله تألیفی خود.


در ادامه این نشست، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی ضمن
معرفی برخی نرم افزارهای تشخیص انتحال، به شرح برخی روش های مقابله و اجتناب از
این پدیده پرداخت. وی گفت: اجتناب از انتحال این نیست که همه ارجاعات را به صورت
صحیح و کامل انجام داده باشیم، بلکه اجتناب از انتحال با یادگیری مهارت های علمی
برای افزایش کیفیت آثارمان صورت می گیرد.


دکتر مصلحیان با تأکید بر این نکته که باید فرابگیریم که
اگردر پی اقدام برای کار علمی هستیم باید کار ارزشمند و سطح بالا انجام دهیم با
اظهار بیانیه پایانی زیر به سخنان خود خاتمه داد:


آدم ها با هم فرق می کنند و استعدادها و توانایی هایشان
متفاوت است.


نمی توان از همه انتظار داشت موسیقیدان یا نقاش و مثل بتهون
یا داوینچی خلاق و نوآور باشند. حتی ممکن است جسمشان برای این کار ساخته نشده باشد
چه رسد به روحشان.


استاد دانشگاهی یک حرفه است نه یک شغل ساده. او باید یک
معلم خوب باشد یا یک محقق خوب یا هر دو.


استاد دانشگاه باید خودش را تعریف کند که چه کاره است و
تواناییش در کجاست: تدریس یا تحقیق. پس اگر در یکی از این ها خوب بود باید بتواند
ارتقا یابد.


فشار بر آدمی که محقق نیست برای تحقیق کردن، می تواند منجر
به انتحال و در واقع ارتحال شخصیت او شود. این فشارها را باید حذف کرد. از آدم ها
چیزی بخواهیم که در توانشان باشد.


800942

آخرین اخبار