ارسال شده در تاریخ :

پس از ادغام مدیریت فرهنگی و مدیریت اجتماعی دانشگاه فردوسی
مشهد
براساس نمودار سازمانی جدید دانشگاه فردوسی مشهد و فعالیت این حوزه با نام مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه سایت
مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد، رونمایی شد
.به گزارش روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد، براساس نمودار سازمانی جدید دانشگاه فردوسی مشهد که در تاریخ 12
خرداد ماه 1395 به تصویب هیئت امنای دانشگاه فردوسی رسید و پس از تایید وزیر علوم
، تحقیقات و فناوری در تاریخ 29  آذر ماه 95 توسط دکتر باقری مشاور وزیر و
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت به دانشگاه فردوسی مشهد ارسال
گردید، معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت دانشجویی با یکدیگر ادغام و معاونت
فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی در د انشگاه فردوسی مشهد ایجاد شد و مدیریت فرهنگی و مدیریت اجتماعی نیز با یکدیگر
ادغام شده و با نام مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه فعالیت خواهد کرد.


در این راستا سایت قبلی معاونت
فرهنگی و اجتماعی به کار خود خاتمه داد و سایت مدیریت فرهنگی و فعالیت های
داوطلبانه به آدرس
farhangi.um.ac.ir رونمایی شد.


علاقمندان می توانند اخبار و
اطلاعیه های رویدادهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را از طریق این سایت پیگیری نمایند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار