ارسال شده در تاریخ :

به منظور پاسخگویی دقیقتر و موثرتر به دانشجویان
و دانش آموختگان محترم در  مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، از اول شهریور ماه سال 
1396 جوابگویی حضوری به دانشجویان و مراجعان محترم از ساعت 9 الی 14:30 و جوابگویی
تلفنی از ساعت 7:30 الی 9  روز های شنبه تا چهارشنبه هفته  انجام می شود.


مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار